Fundacja Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji: Nabór do Grupy Wsparcia

0
15

Fundacja Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji ⁣zaprasza do udziału w grupie wsparcia ‌dla osób dotkniętych⁤ chorobami nowotworowymi.‌ Czym jest ta inicjatywa​ i jakie korzyści może przynieść‌ jej uczestnikom? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Ogólna⁤ charakterystyka ⁤Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji

Fundacja Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji jest organizacją​ non-profit, która działa na‍ rzecz osób dotkniętych ⁤chorobami nowotworowymi. ⁢Naszym celem jest ⁤wspieranie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich poprzez ‌dostarczanie kompleksowej opieki‍ psychoonkologicznej⁢ oraz rehabilitacyjnej. Jesteśmy dedykowani zapewnianiu⁢ profesjonalnej ‍pomocy i⁣ wsparcia osobom zmagającym się z trudnościami​ emocjonalnymi i fizycznymi związanymi z ‌chorobą.

W⁢ ramach naszej działalności organizujemy różnorodne formy‍ pomocy, w tym ​grupy wsparcia‍ dla pacjentów⁤ onkologicznych. W trakcie regularnych spotkań, uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi‌ doświadczeniami, wymiany informacji ‍oraz ⁢otrzymywania wsparcia​ emocjonalnego. Zapraszamy wszystkie osoby dotknięte ⁤chorobą nowotworową do‍ dołączenia do naszej grupy ⁤wsparcia i skorzystania z⁢ profesjonalnej‌ opieki ‍psychoonkologicznej.

Cele i ​misja Fundacji

**Nabór ⁣do​ Grupy‌ Wsparcia ⁤Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i⁤ Rehabilitacji**

**Misją Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom dotkniętym ‌chorobą nowotworową oraz ich bliskim. Działamy⁤ na ​rzecz poprawy jakości życia pacjentów poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług psychologicznych, ⁣onkologicznych i rehabilitacyjnych. ‍Nasze ‍działania‌ skupiają się na⁢ pomocy zarówno w⁢ kontekście emocjonalnym, jak⁣ i⁣ fizycznym, aby zapewnić kompleksową ⁤opiekę⁣ na każdym etapie​ walki z‍ chorobą.

**Dołącz do ⁤naszej Grupy Wsparcia,‍ gdzie‌ znajdziesz wsparcie, zrozumienie i​ pomoc⁤ w codziennych wyzwaniach‍ związanych z chorobą oraz ⁢możliwość ⁣dzielenia się swoimi doświadczeniami​ z‌ osobami w podobnej sytuacji. Razem możemy ⁢przezwyciężyć trudności i wspólnie wspierać ⁤się nawzajem podczas trudnych chwil. Nie czuj się sam – dołącz do naszej społeczności i wzmocnij ‌swoją‌ walkę‍ z nowotworem.

Zakres działań⁣ Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji

W‌ ramach naszych działań Centrum⁤ Psychoonkologii i Rehabilitacji oferuje ‍szeroki ‍zakres wsparcia ​dla pacjentów ‍cierpiących na ‌nowotwory. Nasze usługi są skierowane nie tylko do ​osób chorych, ale także do ich ​bliskich, którzy także ⁢potrzebują‌ wsparcia w trudnym czasie. Główne ‍obszary ‌naszej działalności to:

 • Wsparcie ‌psychoonkologiczne: Indywidualne konsultacje i terapie dla⁣ pacjentów chorujących ‍na nowotwory⁣ oraz ​ich‌ rodzin.
 • Rehabilitacja: Programy rehabilitacyjne mające na ‍celu poprawę jakości codziennego​ funkcjonowania pacjentów po⁤ przebyciu leczenia onkologicznego.
 • Edukacja: Warsztaty, szkolenia i spotkania informacyjne dla ​pacjentów oraz⁢ ich rodzin na‌ tematy związane z leczeniem ⁣i‌ rehabilitacją.

Wierzymy, że kompleksowe podejście do leczenia nowotworów,‍ które obejmuje opiekę​ psychoonkologiczną‍ i‌ rehabilitację, jest kluczowe ⁢dla całkowitego zdrowienia pacjentów. Dlatego zapraszamy ‌do skorzystania ‌z ​naszych ⁤usług oraz‍ do ⁢udziału w ‌grupie wsparcia,‍ która jest jednym z elementów naszego programu pomocowego dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Historia powstania Fundacji

​Dolnośląskie ‌Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji sięga 2010 ⁤roku,⁣ kiedy grupa zaangażowanych specjalistów postanowiła wspólnie działać na⁣ rzecz​ osób dotkniętych⁣ nowotworem. Ich celem było stworzenie miejsca, gdzie pacjenci i ich​ bliscy mogliby otrzymać⁣ wsparcie psychologiczne, rehabilitację ⁣oraz wymianę ‍doświadczeń z innymi osobami⁤ w podobnej sytuacji.

W ciągu ostatnich ‌lat Fundacja rozwinęła się, rozwijając swoją działalność i oferując coraz szerszy zakres usług.⁣ Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy i ⁢darczyńców, ⁢Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji stało się miejscem szczególnym dla​ wszystkich, ‌którzy ⁢potrzebują wsparcia w ‍walce z chorobą.

Dlaczego warto dołączyć ‍do Grupy Wsparcia?

Grupa Wsparcia jest​ miejscem,​ gdzie możesz spotkać⁣ osoby, które również borykają się z ​problemami zdrowotnymi. Dzięki udziale ​w grupie⁢ możesz wymieniać ⁣się doświadczeniami oraz wsparciem z innymi ⁢pacjentami. ⁤Razem możecie przejść ⁣przez ⁤trudne‌ chwile ⁤oraz cieszyć się z ⁤małych sukcesów.

Dołączając do Grupy Wsparcia ⁣otrzymujesz możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy​ psychologów⁤ oraz terapeutów. ⁤Będziesz miał/a szansę na ⁤rozwój ​osobisty ‍oraz zdobycie nowych⁤ umiejętności ⁤radzenia sobie w‍ sytuacjach trudnych. Nie ⁢jesteś sam/a⁣ – ⁤wspólnie z nami przezwyciężysz największe wyzwania!

Jakie korzyści może przynieść udział w ⁢spotkaniach?

Wspólny ⁢udział w⁣ spotkaniach grupy wsparcia może przynieść⁢ wiele korzyści dla ⁣osób dotkniętych chorobą nowotworową. ‍ Dzielenie się doświadczeniami z ⁤innymi ⁣osobami w⁣ podobnej ⁤sytuacji pozwala nie tylko zrozumieć,‌ że nie jest się samemu w trudnościach, ale także⁢ daje szansę na ⁣wymianę cennych ⁢wskazówek i porad dotyczących radzenia​ sobie z​ chorobą i jej skutkami. ‌Wspólne‍ rozwiązywanie problemów oraz wzajemne wsparcie ​mogą⁢ pomóc​ w poprawie ​samopoczucia i podnieść ducha walki w⁢ trudnym czasie.

Udział w⁢ grupie wsparcia ⁢pozwala także na budowanie ⁣relacji z innymi uczestnikami, co może przynieść poczucie ⁢większej‍ pewności ​siebie i umocnienia psychicznego. ⁣Ponadto, regularne uczestnictwo w spotkaniach może przyczynić się ⁢do większej motywacji ‌do prowadzenia zdrowego ‍trybu ‌życia i podjęcia działań rehabilitacyjnych, ‍co jest kluczowe w procesie zdrowienia ‌i powrotu do⁤ normalności po przebytej ⁢chorobie.

Opis procedury naboru do Grupy Wsparcia

Procedura naboru‌ do‌ Grupy Wsparcia jest otwarta dla wszystkich pacjentów Fundacji⁣ Dolnośląskie ‌Centrum Psychoonkologii i ‍Rehabilitacji, którzy chcą skorzystać ‍z ​wsparcia grupowego podczas⁣ walki z⁣ chorobą.​ Aby wziąć⁢ udział ‍w naborze, należy wypełnić ⁢formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej⁢ Fundacji lub złożyć ⁤dokumenty osobiście w siedzibie Centrum. ‌Po otrzymaniu zgłoszenia, ‌nasz ⁤zespół ⁣dokona wstępnej oceny‍ i skontaktuje się ⁤z‍ kandydatami ‍w celu ustalenia szczegółów‍ udziału.

W ⁢Grupie Wsparcia spotykają​ się osoby‍ borykające się‌ z podobnymi wyzwaniami,⁤ które mogą wzajemnie wspierać się, dzielić doświadczeniami i radzić sobie z trudnościami.⁢ Sesje⁢ prowadzone są ⁢przez wykwalifikowanych terapeutów i psychologów, ⁣którzy dbają o bezpieczną atmosferę i efektywność⁤ spotkań. W ramach grupy ‍realizowane ‍są różnorodne ⁣formy ⁣wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz⁢ poradnictwa zdrowotnego, dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Warunki uczestnictwa w programie

W celu‌ wzięcia udziału w naszym programie Nabór ⁤do Grupy Wsparcia, uczestnicy‌ muszą spełniać określone warunki. Poniżej znajdziesz listę kryteriów, które muszą ⁢zostać spełnione:

 • Osoba chora na nowotwór lub w ⁤trakcie leczenia onkologicznego.
 • Osoba‌ w wieku powyżej 18‍ lat.
 • Osoba z ‌zamieszkaniem na ⁣terenie Dolnego Śląska.
 • Osoba gotowa do zaangażowania i współpracy w ramach‌ grupy wsparcia.

Pamiętaj,⁣ że liczba miejsc w programie jest ‌ograniczona, dlatego ‌zachęcamy do szybkiego zgłaszania się. Jeśli spełniasz powyższe warunki i ⁢chcesz skorzystać z naszego ‍wsparcia,​ nie ⁢zwlekaj⁢ i zgłoś się już‍ teraz!

Częstotliwość i tematyka‌ spotkań

Fundacja Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i⁢ Rehabilitacji ogłasza nabór ​do⁣ nowej grupy wsparcia dla osób‌ dotkniętych‍ chorobą⁢ nowotworową. Celem spotkań ⁢będzie ​stworzenie⁣ przestrzeni do dzielenia się‍ doświadczeniami, wsparcia emocjonalnego oraz ⁤zdobywania wiedzy⁢ na temat radzenia sobie ​z trudnościami związanymi‍ z chorobą.⁤ Grupa będzie​ się spotykać regularnie w naszych placówkach, działając jako wsparcie⁣ dla​ każdego uczestnika.

W ramach‍ grupy, poruszymy‌ różnorodne tematy​ związane z​ psychoonkologią ‍i rehabilitacją, takie ‍jak:

 • Radzenie sobie z emocjami​ podczas choroby
 • Techniki relaksacyjne i oddechowe
 • Żywienie w onkologii

Serdecznie ​zapraszamy ‌wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej ‍grupie wsparcia i do skorzystania⁤ z możliwości rozwoju osobistego ⁣oraz poznawania nowych‍ osób w‍ podobnej sytuacji życiowej.

Rola terapeutów i specjalistów w Grupie ⁣Wsparcia

W Grupie Wsparcia Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji, terapeuci i specjaliści odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia i‌ wsparcia pacjentów. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i empatii, uczestnicy grupy mogą ​skuteczniej radzić sobie z ‍trudnościami ⁢związanymi z walką z chorobą.

Terapeuci ⁤i specjaliści w ⁢Grupie⁢ Wsparcia zapewniają ‍pacjentom wsparcie emocjonalne, a także pomagają w‌ radzeniu sobie z stresem, lękiem i​ depresją. Poprzez regularne‍ sesje⁣ terapeutyczne oraz warsztaty edukacyjne, uczestnicy grupy mają szansę ⁤na rozwój osobisty, poprawę jakości ⁣życia oraz budowanie⁣ siły wewnętrznej potrzebnej ⁣do walki‌ z chorobą. Wspólna praca ⁤z⁢ terapeutami i ‌specjalistami pozwala na ⁣budowanie wsparcia społecznego, ‍którego brak często odczuwają osoby‍ dotknięte ⁢chorobą nowotworową.

Rekomendacje‍ osób⁣ już ⁣korzystających z wsparcia‍ Fundacji Dolnośląskie Centrum⁤ Psychoonkologii

Fundacja ⁢Dolnośląskie⁢ Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji serdecznie zaprasza osoby dotknięte chorobą ​nowotworową do udziału w grupach wsparcia. Nasze spotkania są prowadzone ⁢przez doświadczonych ⁢terapeutów, ⁤którzy pomagają pacjentom⁤ radzić sobie ⁤z trudnościami emocjonalnymi związanymi z chorobą oraz procesem leczenia. Dzięki ⁣naszym zajęciom, ⁢uczestnicy mogą wymieniać ​się⁢ doświadczeniami, zdobywać nowe umiejętności radzenia​ sobie‍ ze stresem, a także odnaleźć wsparcie ‍w trudnym czasie.

Zachęcamy ‌do skorzystania z ⁢naszej⁣ oferty osoby, które już uczestniczyły w grupach wsparcia​ Fundacji Dolnośląskie Centrum⁢ Psychoonkologii.‍ Oto kilka rekomendacji⁣ od ⁢naszych dotychczasowych beneficjentów:

 • „Grupa wsparcia była dla mnie niezwykle pomocna w ⁤procesie rekonwalescencji po chemioterapii.⁢ Dzięki spotkaniom zyskałam siłę w walce z chorobą i poznałam fantastycznych ‌ludzi, którzy ⁤przeżywali podobne doświadczenia.”
 • „Dzięki grupie wsparcia‍ zyskałam nowe⁢ narzędzia ‌radzenia sobie​ ze stresem.‌ Polecam wszystkim chorym i ich bliskim udział w spotkaniach Fundacji Dolnośląskie⁤ Centrum Psychoonkologii.”

Pytania i Odpowiedzi

Q:​ Czym⁢ jest Fundacja Dolnośląskie⁣ Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji?
A: Jest to organizacja zajmująca się wsparciem ​psychoonkologicznym oraz ⁢rehabilitacją pacjentów ​onkologicznych.

Q: W jaki ⁢sposób ‍fundacja pomaga‍ pacjentom?
A:​ Fundacja oferuje wsparcie emocjonalne, ⁣psychologiczne oraz fizjoterapeutyczne dla osób ‍dotkniętych‌ chorobami ‌nowotworowymi.

Q: Czym jest Grupa Wsparcia i jakie są ⁤korzyści⁣ z ‌jej ⁤uczestnictwa?
A: Grupa ⁤Wsparcia‍ to forma terapii ⁤grupowej,⁤ w‍ której pacjenci mogą⁢ dzielić ‌się ⁤swoimi ⁤doświadczeniami,⁢ otrzymywać wsparcie od innych oraz zdobywać nowe umiejętności radzenia sobie ⁣ze ‍stresem​ i trudnościami.⁣ Uczestnictwo w grupie⁣ może przynieść ulgę⁢ psychiczną i ⁣zwiększyć poczucie⁣ wsparcia społecznego.

Q: Jak wygląda proces rekrutacji do ​Grupy Wsparcia?
A: Osoby zainteresowane⁣ udziałem w⁤ Grupie Wsparcia powinny ⁣skontaktować się z‌ Fundacją Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i⁣ Rehabilitacji, aby ‍poznać szczegóły i warunki ‍uczestnictwa.

Q: ‌Czy udział w Grupie Wsparcia jest ⁣bezpłatny?
A: Tak, udział w Grupie Wsparcia⁢ organizowanej przez Fundację⁤ Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i ⁤Rehabilitacji​ jest bezpłatny dla ⁣pacjentów. ⁣

Dziękujemy ⁢za‍ przeczytanie⁤ naszego artykułu na temat Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji oraz ich ​naboru⁢ do Grupy ‌Wsparcia.⁤ Mam nadzieję, ⁤że ⁢informacje ‍zawarte w artykule ​były ‌dla​ Ciebie pomocne ‍i zachęcające⁢ do skorzystania z oferty fundacji. Pamiętaj, że wsparcie‍ emocjonalne i rehabilitacja są‌ kluczowe podczas walki z ‍chorobą nowotworową. Nie wahaj się sięgnąć po pomoc ‍i dołączyć ‍do grupy wsparcia,‍ która z pewnością będzie dla Ciebie wsparciem i wsparciem ⁣w ‌trudnych chwilach. Dziękujemy ⁤jeszcze raz za zainteresowanie naszym artykułem ​i życzymy powodzenia w‌ Twojej​ drodze do⁤ zdrowia​ i dobrobytu.